26 november 2016

De incasso procedure: de weg van openstaande factuur naar beslag

Uitleg van de incasso procedure

u ontvangt een factuur voor een afgenomen product of dienst
Wanneer u een product of een dienst bestelt, gaat u een overeenkomst aan. U bent verplicht om daarvoor te betalen en de andere partij is verplicht om de dienst of het goed te leveren op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats.

De bijbehorende factuur bevat een betalingstermijn. Wanneer u de  factuur niet binnen deze termijn betaalt, dan volgt een herinnering.

u ontvangt een betalingsherinnering
Als u een factuur onbetaald laat krijgt u eerst een herinnering. Hierin vraagt het bedrijf u om alsnog te betalen. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat wanneer binnen de termijn die in de herinnering genoemd wordt niet is betaald, er extra kosten in rekening worden gebracht. Soms worden dit administratiekosten, incassokosten, buitengerechtelijke kosten of aanmaningskosten genoemd. Hoe de benaming ook luidt, het in rekening brengen van extra kosten is aan regels gebonden. Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, mag er maar een bepaald maximum bedrag aan incassokosten aan u worden doorberekend. Dit is neergelegd in het Besluit buitengerechtelijke Incassokosten 2012. Hier leest u meer over de maximale incassokosten.

u ontvangt een brief van het bedrijf zelf of van een incassobureau (aanmaning of sommatie)
Wanneer u niet betaald binnen de termijn die op de factuur staat én ook niet binnen de nieuwe termijn die in de betalingsherinnering staat aangegeven, dan volgt een aanmaning of sommatiebrief. U ontvangt een brief van een incassobureau waarin wordt gezegd dat u een rekening niet heeft betaald. En dat u niet heeft gereageerd op één of meer betalingsherinneringen of aanmaningen. U krijgt de kans om voor een bepaalde datum alsnog te betalen. Het incassobureau rekent extra kosten (incassokosten).

Let op dat de incassokosten alleen in rekening mogen worden gebracht als het bedrijf (of het incassobureau) aannemelijk kan maken (kan bewijzen) dat u de eerdere brieven ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

Dagvaarding

betekenen van een dagvaarding (bezorgen van een dagvaarding) door een deurwaarder
Als u een rekening blijvend niet betaalt, dus ook niet na een herinnering en een aanmaning, dan kan de schuldeiser de situatie voorleggen aan de rechter. De schuldeiser vraagt dan aan de rechter om u te veroordelen de openstaande vordering (en de inmiddels opgelopen kosten) te voldoen. Een deurwaarder betekent (bezorgt) hiervoor eerst een dagvaarding aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten.

In de dagvaarding staat dat u zich op een bepaald moment voor de rechter moet melden. In de dagvaarding staat verder omschreven waarom de schuldeiser vindt dat u hem geld verschuldigd bent. Ook zal de schuldeiser in de dagvaarding vaak omschrijven welke stappen hij al eerder heeft ondernomen om u tot betaling te dwingen. Verder zal de schuldeiser in de dagvaarding ook vermelden welke (incasso)kosten hij heeft moeten maken. Tot slot wordt in de dagvaarding de rechter gevraagd om u te veroordelen om de openstaande schuld en de gemaakte incassokosten te voldoen.

zittingsdatum (roldatum)
De datum die op de dagvaarding staat vermeld als datum waarop u voor de rechter dient te verschijnen is de zogenaamde roldatum. U hoeft op de roldatum niet in persoon te verschijnen. Verschijnen betekent dat u een brief moet schrijven waarin u reageert op wat in de dagvaarding staat. Dit heet een conclusie van antwoord. In uw eerste brief is het voldoende om een nadere termijn te vragen, dus om uitstel te vragen. Dit wordt de eerste keer altijd gegeven. De nieuwe datum die u dan krijgt is weer een roldatum, waarop u weer niet in persoon hoeft te verschijnen, maar een conclusie van antwoord moet indienen.

zelf procederen bij de kantonrechter of via een advocaat
Vorderingen tot maximaal € 25.000 (of wanneer het geschil om een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst of een arbeidsovereenkomst gaat) vallen onder de afdeling kanton. U bent daarvoor niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt proberen deze procedure zelf te voeren.

Meestal is het verstandig om hiervoor toch een advocaat in te schakelen. Bij het voeren van een procedure moet u zich houden aan een groot aantal procesregels. Als u daar niet goed op let, kunt u uw zaak verliezen, terwijl dit niet nodig was geweest. Daarnaast weet een advocaat precies wat hij wel en wat hij niet moet zeggen en vooral welke juridische consequenties bepaalde formuleringen hebben. Als “leek” kunt u zich daar goed mee in de vingers snijden.

Gaat het over een vordering die hoger is dan € 25.000, dan moet u verplicht een advocaat inschakelen.

comparitie van partijen
Nadat u (of uw advocaat) heeft geantwoord op wat er in de dagvaarding staat, volgt meestal een zogenoemde comparitie van partijen. Op deze datum is het de bedoeling dat de partijen (met hun advocaat of gemachtigde), in de rechtbank verschijnen voor de rechter. De rechter wil dan voornamelijk vragen stellen aan partijen zelf, waarbij de advocaten de procedureregels bewaken.

Daarnaast probeert de rechter meestal ook te bekijken of er een regeling kan worden getroffen zonder dat de rechter een uitspraak hoeft de doen. Als de partijen daarvoor openstaan, dan krijgen zij van de rechter de gelegenheid om op de gang met elkaar te overleggen over een minnelijke regeling. Wanneer dit overleg slaagt, dan zal de rechter deze regeling vastleggen in een proces-verbaal. Mislukt het overleg, dan zal er verder worden geprocedeerd. In dat laatste geval kan de rechter aan een partij een bewijsopdracht geven, of een nieuwe schriftelijke ronde bepalen of een eindvonnis wijzen.

Vonnis

vonnis (de uitspraak)
Als partijen samen geen regeling kunnen treffen, dan zal de rechter uiteindelijk vonnis wijzen. Dit houdt in dat de rechter een beslissing neemt over het geschil en antwoord geeft op de vraag van de schuldeiser. U ontvangt dan een vonnis waarin dit antwoord staat. Als de rechter vindt dat u moet betalen dan staat dit in het vonnis, inclusief wel of geen extra kosten. De proceskosten zullen in ieder geval bovenop de hoofdsom komen als de rechter vindt dat u de hoofdsom moet betalen.

Met dit vonnis kan de schuldeiser via een deurwaarder beslag laten leggen. Geld op uw bankrekening kan in beslag worden genomen, maar ook uw loon of uitkering. Daarnaast kunnen alle roerende zaken die u in bezit heeft in beslag worden genomen, zoals bijvoorbeeld uw TV, uw auto of een schilderij.

Let op dat de deurwaarder altijd rekening moet houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet kunt u hier berekenen.

verstekvonnis
Als u (en uw advocaat) niet komt opdagen en ook niet schriftelijk reageert, dan zal de rechter de vordering van de eisende partij in principe geheel toewijzen. De rechter spreekt dan uit dat u verstek hebt laten gaan en dat hij, meestal vier weken later, een verstekvonnis zal wijzen. Dit wordt dan een vonnis waarbij u niet hebt gereageerd op de stellingen van de schuldeiser.

Tussen de datum waarop de rechter heeft beslist dat er een verstekvonnis wordt gewezen en de datum waarop dat vonnis ook echt wordt gewezen, kunt u het verstek nog zuiveren. Dit houdt in dat u bij de rechtbank meldt dat u graag nog wilt reageren, voordat er vonnis wordt gewezen. De procedure gaat dan weer verder en de rechtbank wacht dan op uw conclusie van antwoord. Als u dit stuk niet op tijd indient, zal de rechtbank alsnog vonnis wijzen.

bezorgen van het vonnis
De deurwaarder betekent (bezorgt) het vonnis aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten. Betaalt u niet binnen de termijn die in het vonnis wordt genoemd, dan mag (en zal) de deurwaarder beslag leggen.

verzet tegen een verstekvonnis
Heeft u een verstekvonnis ontvangen, dan kunt u daar alsnog verweer tegen voeren. Dit noemt men ‘in verzet komen’. U laat dan binnen vier weken na ontvangst van het verstekvonnis, of in ieder geval binnen vier weken nadat u het vonnis heeft ontvangen of binnen vier weken nadat bijvoorbeeld beslag gelegd is op uw loon, uitkering of roerende zaken, door uw advocaat een dagvaarding opstellen, de verzetdagvaarding. In deze verzetdagvaarding meldt uw advocaat aan de eiser dat u alsnog verweer gaat voeren. De zaak wordt dan alsnog aan de rechter voorgelegd en gaat verder waar hij was geëindigd. Deze verzetdagvaarding wordt dan gezien als een antwoord op de oorspronkelijke dagvaarding van de schuldeiser (conclusie van antwoord). Na de verzetdagvaarding zal vaak een comparitie van partijen worden gepland (waarvoor de partijen naar de rechtbank moeten komen).

Let op: als u niet op tijd verzet aantekent, dan wordt het vonnis onherroepelijk en bent u aan de uitspraak van de rechter gebonden. Daarom is het belangrijk om tijdig verzet in te stellen.

beslaglegging
Met het vonnis kan de deurwaarder beslag leggen. Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’ dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd, ondanks dat u nog in beroep kan.

Beslag leggen kan op verschillende manieren gebeuren, deze worden hierna uitgelegd.

Beslag

beslaglegging bankrekening (bankbeslag)
Heeft de deurwaarder een vonnis, dan kan hij beslag leggen op de tegoeden op uw bankrekening. De deurwaarder neemt het saldo in dat op het moment van beslag op uw bankrekening staat. Dit gebruikt hij om uw schuld en alle bijkomende kosten van te betalen.

De deurwaarder legt beslag bij uw bank. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt en waarop. De deurwaarder moet binnen 8 dagen een kopie van het beslagexploot aan u overhandigen.

Let op dat de deurwaarder soms ook in het geval van zogenaamd bankbeslag de beslagvrije voet in acht moet nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij beslag legt op het moment dat uw loon of uitkering net is gestort. Dit is dan eigenlijk een loonbeslag. De beslagvrije voet kunt u hier berekenen.

beslaglegging op uw loon of uitkering (loonbeslag)
Heeft de deurwaarder een vonnis van de rechter, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om hieraan mee te werken. Een deel van uw loon of uitkering gaat dan rechtstreeks naar de deurwaarder. Dit gebruikt hij om uw schuld en alle bijkomende kosten van te betalen.

De deurwaarder legt beslag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt. De deurwaarder moet binnen 8 dagen een kopie van het beslagexploot aan u overhandigen.

Let op dat de deurwaarder altijd rekening moet houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet kunt u hier berekenen.

beslaglegging op uw inboedel (goederenbeslag)
Heeft de deurwaarder een vonnis van de rechter, dan mag de deurwaarder beslag leggen op uw spullen. De deurwaarder zal uw spullen verkopen. Uit de opbrengst van de verkoop worden uw schuld en alle bijkomende kosten betaald.

De deurwaarder geeft een ‘beslagexploot’ af. Dit is een officieel stuk waarin het beslag wordt gelegd.

De deurwaarder maakt een lijst van de spullen die in uw huis staan. De lijst van uw spullen wordt ‘proces verbaal’ genoemd. Om het proces verbaal op te maken moet de deurwaarder bij u langskomen. De deurwaarder moet zo nauwkeurig mogelijk beschrijven wat er precies onder het beslag valt.

Bent u niet thuis? Dan mag de deurwaarder terugkomen met politie en een slotenmaker om het proces verbaal te maken. Hij mag ook een beschrijving maken van de spullen die hij door uw raam kan zien, als hij de spullen nauwkeurig beschrijft. De deurwaarder bezorgt dit proces verbaal binnen 3 dagen aan u.

De deurwaarder kondigt de datum en de tijd van de verkoop van uw spullen aan. Dit gebeurt vaak tegelijk met het bezorgen van het proces-verbaal. Dit mag ook 3 dagen nadat u het proces-verbaal heeft ontvangen. De deurwaarder plakt een aankondiging van de verkoop van uw spullen op de deur of het raam van uw woning. Hij kan de verkoop ook in de plaatselijke krant vermelden.

Op de aangekondigde datum en tijd zullen uw spullen ‘bij opbod’ of ‘bij inschrijving’ verkocht worden. Degene die het meest biedt op de spullen kan deze dan van de deurwaarder kopen.

Tussen het betekenen van het beslagexploot en het verkopen van de spullen zit minimaal 4 weken.

Let op: als de deurwaarder beslag heeft gelegd (doordat hij alle aanwezige spullen opschrijft) en de beschreven spullen zijn er niet meer op het moment dat hij deze wil verkopen, omdat u ze ondertussen heeft verkocht of verplaatst, dan bent u strafbaar.


Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.