26 november 2016

Kosten van verweer in een incasso rechtszaak

Wat kost het verweer in een incasso rechtszaak (tarieven 2018)

Aan het voeren van een incasso rechtszaak zijn verschillende soorten kosten verbonden. Als u zich wilt verweren (en u niet in aanmerking komt voor een toevoeging) moet u rekening houden met de volgende onderdelen en (indicatieve) bedragen:

Onderdeel minimaal maximaal
Advocaatkosten
Incasso advies (1) € 490
Incasso dossier (2) € 1.634
Deurwaarder (3) € 0 € 193
Griffierecht (voor particulieren)
Kantongerecht (4)  € 0 € 0
Rechtbank (5) € 895 € 895
Kostenveroordeling kanton
Belang > € 0 tot € 500 (6) € 246 € 456
Belang > € 500 tot € 1.250 (6) € 673 € 1.073
Belang > € 1.250 tot € 2.500 (6) € 723 € 1.323
Belang > € 2.500 tot € 5.000 (6) € 772 € 1.773
Belang > € 5.000 tot € 10.000 (6) € 823 € 2.073
Kostenveroordeling rechtbank
Belang > € 0 tot € 10.000 (6) € 2.432 € 3.968
Belang > € 10.000 tot € 20.000 (6) € 2.500 € 4.760
Belang > € 20.000 tot € 40.000 (6) € 2.627 € 6.101
Nakosten (7)

(1)  gebaseerd op een kort incasso advies met een tijdsbesteding van 3 uur (geen (concept) conclusie van antwoord/verzetdagvaarding of zitting bij de rechtbank)
(2)  gebaseerd op een volledig incasso dossier met een tijdsbesteding van 10 uur (inclusief (concept) conclusie van antwoord/verzetdagvaarding en een zitting bij de rechtbank)
(3)  gebaseerd op dagvaarding en (indien van toepassing) betekening vonnis (exclusief informatiekosten)
(4)  vordering vanaf € 500, maar niet meer dan € 25.000 (anders rechtbank)
(5)  vordering vanaf € 25.000, maar niet meer dan € 98.000
(6)  o.b.v. verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak (als u de rechtszaak verliest)
(7)  o.b.v. verrichte werkzaamheden  na het vonnis (als u de rechtszaak verliest)

De bovenstaande kostenstructuur is voor een buitenstaander lastig te doorgronden. De verschillende kostenposten worden hierna uitgebreid toegelicht.

Twijfelt u over de hoogte van de kosten van een rechtszaak?

Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een incasso advocaat.


Advocaatkosten

Indien u niet in aanmerking komt voor een (pro deo) toevoeging, behandelt een advocaat uw zaak op basis van een uurtarief. Het uurtarief ligt meestal tussen de € 135,- en € 235,- exclusief BTW. Het tarief is afhankelijk van de ervaring van de advocaat, de soort zaak, de spoedeisendheid en het financiële belang dat hiermee gemoeid is.

Een advocaat mag een zaak op basis van ‘waardebepaling achteraf’ behandelen. De beroepsregels voor advocaten verbieden de mogelijkheid om de hoogte van de beloning geheel afhankelijk te maken van de uitkomst van een rechtszaak (‘no cure no pay’). Wel mag een advocaat  de beloning deels afhankelijk maken van de uitkomst. Zo kan hij met u afspreken om een lager uurtarief toe te passen als u de zaak verliest en een hoger uurtarief als u de zaak wint (‘no win, less fee’).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (in zaken die daarvoor geschikt zijn) vooraf een vast bedrag voor de behandeling van de zaak af te spreken.

Kort incasso advies
Soms heeft u genoeg aan een kort advies over uw probleem en kan uw advocaat zijn werkzaamheden binnen een paar uur afronden. Een heldere brief en overleg met de gerechtsdeurwaarder kan dan al voldoende zijn. Dan hoeft hij ook geen (concept) conclusie van antwoord/verzetdagvaarding op te stellen of een zitting bij de rechtbank voor te bereiden en bij te wonen.

Kosten deurwaarder

De kosten voor het uitbrengen van een verzetdagvaarding bedragen standaard € 98,01. In het geval u de zaak wint, moet het vonnis bij de wederpartij worden betekend, dit kost dan weer € 94,32. Als na het betekenen van het vonnis geen betaling volgt, dan zal de deurwaarder ook beslag moeten leggen. De kosten van deze maatregelen kunnen maar voor een deel worden verhaald op de wederpartij.

Komt u in aanmerking voor een (pro deo) toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), dan worden de kosten van de deurwaarder vergoed voor zover die zien op het betekenen van de dagvaarding en het vonnis. Kosten voor beslagleggen moet u wel zelf betalen. Deze kosten kunnen nog behoorlijk oplopen.

Griffierechten

Griffierechten rechtbank
Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. In civiele zaken bij de rechtbank betaalt zowel de partij die de rechtszaak start als de partij die zich verdedigt griffierecht. De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Griffierechten kanton
Zaken die zien op een belang tot € 25.000 vallen onder het team kanton. Bij een kantonzaak betaalt alleen degene die de rechtszaak start (eiser) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde) betaalt geen griffierechten.

Bekijk de tarieven griffierechten  voor de rechtbank en het team kanton op de website van De Rechtspraak.

Komt u in aanmerking voor een (pro deo) toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), dan worden de griffierechten verlaagd tot € 79.

In sommige gevallen kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente voor de eigen bijdrage en de griffierechten. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Uw advocaat kan u hierover voorlichten.

Kostenveroordeling

Kosten tegenpartij terugbetalen
De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten. Dit standaardbedrag dekt niet altijd de daadwerkelijk gemaakte kosten, zodat u altijd een bepaald bedrag zelf moet betalen. Als geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen kosten.

Nakosten
Dit zijn de kosten voor werkzaamheden die ná de uitspraak nog moeten worden uitgevoerd om de toegewezen vordering te innen. Zoals: het bestuderen van het vonnis, informeren van de schuldeiser, overleg over de wijze van incasso, onderhouden van schriftelijke en telefonische contacten met schuldenaar en derden, het voeren en bewaken van betalingsregelingen en het registreren en verwerken van betalingen. Bij vrijwillige voldoening aan het vonnis komt u hier meestal niet aan toe.


Tegemoetkoming in de kosten (pro deo) advocaat

Kunt u de kosten van een advocaat niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat (toevoeging). Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen. Als u recht heeft op een toevoeging, betaalt u altijd een eigen bijdrage.

In sommige gevallen kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente voor de eigen bijdrage en de griffierechten. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Uw advocaat kan u hierover voorlichten.

Geen tegemoetkoming in kostenveroordeling
Wanneer de rechter beslist dat u de kosten van de tegenpartij moet betalen, moet u dit zelf betalen. De tegemoetkoming in de kosten van een advocaat geldt alleen voor de kosten van uw eigen advocaat en niet voor de kosten van de advocaat van de tegenpartij.


Rechtsbijstandverzekering

De kosten van een advocaat kunnen gedekt zijn door een rechtsbijstandverzekering. In dat geval neemt u contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Meestal bent u verzekerd van juridisch advies en begeleiding (zoals het schrijven van brieven) door eigen juristen in dienstverband. In bepaalde gevallen kunnen ook de kosten van een (externe) advocaat worden vergoed, als het tot een procedure voor de rechter komt. Welke conflicten er precies onder de dekking vallen en tot welk bedrag aan juridische kosten u verzekerd bent, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Kijk dus hierin voor u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering.

recht op vrije advocaatkeuze
De meeste verzekeraars proberen de zaak in eerste instantie te regelen zonder de rechter in te schakelen. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Zodra het komt tot een gerechtelijke procedure kunnen deze eigen juridische medewerkers u hierbij ondersteunen. U bent echter niet verplicht hiervan gebruik te maken. Als u op dat moment een advocaat wil kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandverzekeraar, dan moet de verzekeraar dit toestaan. De rechtsbijstandsverzekeraar mag daarbij wel een maximum stellen aan het bedrag dat wordt vergoed.

Let op: U mag als verzekerde niet op eigen houtje een externe partij (zoals een advocaat) inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten (mogelijk) niet vergoed.

second opinion
Een rechtsbijstandsverzekeraar heeft naast uw belang ook een eigen belang; namelijk om haar kosten zo laag mogelijk te houden. In het geval uw rechtsbijstandsverzekeraar een advies geeft waaraan u twijfelt of u bent het er niet mee eens, dan staat het u vrij om een advocaat om een second opinion te vragen. In de meeste gevallen worden deze advieskosten door de rechtsbijstandsverzekeraar vergoed.


Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.