26 november 2016

Wat u in uw situatie het beste kunt doen

Algemeen

 • Wanneer u een vordering ontvangt van een incassobureau, reageer hier dan altijd schriftelijk op. Ook wanneer de vordering niet klopt of als u de factuur al heeft betaald.
 • Geef liever geen telefoonnummers af aan incassomedewerkers. Er is geen enkele reden voor telefonisch contact, als u dat niet wenst.
 • Maak uw dossier compleet. Vraag zoveel mogelijk informatie op bij het incassobureau en laat deze per post naar u opsturen. Vraag ook naar een duidelijke specificatie van de kosten.
 • Bewaar alle brieven en mailberichten. Gooi geen brieven weg die u heeft ontvangen van het incassobureau. Maak een kopie van de brieven die u zelf stuurt, bewaar verzendbewijzen en laat afspraken die u maakt schriftelijk bevestigen. Verstuur belangrijke brieven altijd aangetekend.
 • Vraag bij bezoek aan huis of de medewerker handelt als deurwaarder of als incassomedewerker. Incassomedewerkers hebben geen wettelijke positie en kunnen u dan ook niet dwingen om ergens aan mee te werken.
 • Als u in uw recht staat, houd dan voet bij stuk.

U heeft geen openstaande rekening

U heeft op tijd betaald
Wanneer u de rekening aan het bedrijf of het incassobureau heeft betaald, moet de zaak bij het incassobureau worden gesloten. U moet dit wel aan het incassobureau laten weten.

 • Stuur een aangetekende brief naar het incassobureau en leg hierin uit dat u de rekening al heeft betaald.
 • Stuur betalingsbewijzen mee (kopie pinbon en/of bankafschrift);
 • Bewaar een kopie van deze brief met het verzendbewijs.

U heeft te laat betaald

U bent misschien nog wel incassokosten verschuldigd als het bedrijf of het incassobureau u eerder heeft gevraagd de rekening te betalen en zij u hiervoor een uiterste betaaldatum hebben gegeven.

Dit wordt ook wel een “14-dagen brief” genoemd. U krijgt dan een laatste betalingstermijn om te betalen. De betalingstermijn van 14 dagen gaat in de dag na ontvangst van de “14-dagen brief” door de debiteur. Na deze 14 dagen mag de vordering met incassokosten worden verhoogd. De hoogte van de incassokosten moeten ook in de brief staan vermeld.

 • Controleer de hoogte van de incassokosten.

Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.

U heeft een openstaande rekening

U bent vergeten de rekening te betalen

Wanneer u de rekening vergeten bent te betalen, moet u deze alsnog zo snel mogelijk betalen aan het incassobureau. Het incassobureau mag incassokosten in rekening brengen.

 • Controleer de hoogte van de incassokosten.
 • Betaal het deel van de incassokosten waar u het wel mee eens bent.
 • Een incassobureau kan voor het resterende bedrag alsnog naar de rechter gaan.

Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.


U heeft een betalingsregeling
 • Als u een betalingsregeling heef afgesproken met het bedrijf, meldt dit dan zo snel mogelijk bij het incassobureau.

U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.


U kunt de rekening niet (in één keer) betalen
 • Vraag de schuldeiser of het incassobureau om een betalingsregeling en doe daarin zelf een voorstel dat u kunt nakomen.
 • Betaal alvast de eerste termijn.

Het bedrijf of het incassobureau is niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen of akkoord te gaan met de regeling die u voorstelt. Voorkom dat de schuldeiser naar de rechter gaat. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en mag niet beslissen over een betalingsregeling.

U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.


Hoogte rentekosten en incassokosten

Rentekosten
Als u uw rekening niet op tijd betaald mag een schuldeiser rente in rekening brengen vanaf het moment dat de betalingstermijn uit de aanmaningsbrief is verstreken.

Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een rentepercentage en een manier van berekenen zijn afgesproken. Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden hierover niets is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen.

 • Controleer de hoogte van de rentekosten.

U kunt hiervoor de tabel wettelijke rente gebruiken.

Is het niet helemaal duidelijk of rentekosten in rekening mogen worden gebracht?

Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.


Incassokosten
 • Controleer de hoogte van de incassokosten.
 • Betaal het deel van de incassokosten waar u het wel mee eens bent.

U kunt hiervoor de tabellen incassokosten gebruiken.

Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.


Geen incassokosten bij krediettransacties

Als sprake is van een krediettransactie waarop de Wet op het consumentenkrediet van toepassing is, dan mag het incassobureau of de deurwaarder geen incassokosten in rekening brengen. Dit is het geval bij een geldlening, huurkoop of koop op afbetaling.

Is het niet helemaal duidelijk of incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.


Dubbele incassokosten

Incassokosten kunnen maar één keer in rekening brengen. Wanneer de schuldeiser de kosten al in rekening heeft gebracht en de vordering vervolgens uitbesteedt, dan mag het incassobureau niet nogmaals kosten in rekening brengen.

Is het niet helemaal duidelijk welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht?

Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.


Er wordt BTW gerekend over de incassokosten

In sommige gevallen mag over de incassokosten BTW in rekening worden gebracht. De meeste ondernemers zijn BTW-plichtig. Is een ondernemer BTW-plichtig, dan krijgt hij de BTW die hij aan het incassobureau moete betalen terug van de Belastingdienst. Hij mag u dan geen BYW over incassokosten in rekening brengen. Ook niet via het incassobureau.

Niet BTW-plichtig zijn bijvoorbeeld verhuurders, woningbouwverenigingen, medici/zorgverleners, banken, verzekeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, sportclubs, kansspelen en uitvaartondernemers. Huren deze bedrijven een incassobureau in, dan betalen ze BTW aan het incassobureau. Zij krijgen deze BTW niet terug van de Belastingdienst. Daarom mogen de BTW doorberekenen aan de klant die niet op tijd betaalt.

De Belastingdienst heeft bepaald dat de aankoop van een vordering niet als BTW-activiteit wordt aangemerkt. Wanneer een bedrijf de vordering verkoopt aan een incassobureau verschuift de vordering van een onderneming die BTW-plichtig is naar een ondernemer die over deze werkzaamheden niet BTW-plichtig is. Toch mag ook dan geen BTW over de incassokosten worden berekend. Het incassobureau maakt dan immers in de rol van nieuwe schuldeiser gebruik van een eigen incassoafdeling en over deze interne werkzaamheden is geen BTW verschuldigd.

Is het niet helemaal duidelijk of BTW over de incassokosten in rekening mag worden gebracht?

 Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.


Oude rekening

Verjaring en verjaringstermijnen

Het recht van een schuldeiser om betaling van een factuur of een vordering te af te dwingen is niet eeuwigdurend. Na verloop van de verjaringstermijn hoeft u niet meer te betalen.

De wet kent meerdere verjaringstermijnen. Er geldt een algemene verjaringstermijn van 20 jaar.

Voor een aantal vorderingen (zoals geldleningen en periodieke huurbetalingen) bestaat een afwijkende verjaringstermijn van 5 jaar. Voor overeenkomsten die u als consument heeft gesloten met een bedrijf of een ondernemer geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.


Koop op krediet

Als een kredietovereenkomst ‘voldoende verbonden’ is met de consumentenkoop, bijvoorbeeld bij het kopen van een auto, dan geldt ook daarvoor de verkorte verjaringstermijn van 2 jaar.

Voor vonnissen geldt de lange verjaringstermijn van 20 jaar. Ook als de onderliggende vordering een kortere verjaringstermijn heeft.


Stuiting en verlenging van de verjaring

Om te voorkomen dat een vordering verjaart, zal de schuldeiser u regelmatig laten weten nog een vordering op u te hebben. Door het versturen van aanmaningen kan men een lopende verjaringstermijn stoppen. Dat heet stuiting. De schuldeiser moet wel kunnen aantonen dat deze aanmaningen binnen de verjaringstermijn verstuurd zijn, bijvoorbeeld door een brief aangetekend te versturen.

Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuitingsdag. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Is de vordering verjaard, meld dit dan schriftelijk aan het bedrijf of het incassobureau.

U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.

Is het niet helemaal duidelijk welke verjaringstermijn in uw situatie geldt? Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.


Onbekende rekening

U hebt het product of de dienst niet afgenomen of niet ontvangen

Hebt u nooit een overeenkomst gesloten met het bedrijf? Of hebt u het product of de dienst wel besteld, maar nooit ontvangen? Neem direct schriftelijk contact op met het bedrijf of het incassobureau. Leg uw verhaal uit en vraag om een kopie van de oorspronkelijke overeenkomst, opdrachtbevestiging, rekening en de aanmaningsbrief.

Uit de opdrachtbevestiging moet blijken dat u de bestelling hebt geplaatst.

Verwijst het incassobureau u door naar de oorspronkelijke schuldeiser? Ga daar niet mee akkoord. Het incassobureau moet kunnen bewijzen dat u de rekening moet betalen.

U kunt hiervoor de voorbeeldbrief op de downloadpagina gebruiken.


De brief is niet voor u bestemd

Is de brief voor een vorige bewoner, stuur de brief dan terug aan het incassobureau.


Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.